Czy pracodawca może ingerować w czas wolny pracownika.

Niepodanie pracodawcy informacji o podjęciu współpracy z firmą podwykonawczą świadczącą usługi na rzecz pracodawcy stanowić może ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Kancelaria po raz kolejny obroniła złożone przez pracodawcę oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia. Podstawą rozwiązania stosunku pracy było niepodanie pracodawcy informacji odnośnie umów zawieranych przez pracownika z firmą świadczącą usługi na rzecz pracodawcy. Pracownik odmówił wykonania takiego polecania i współpracy z pracodawcą w ramach wewnętrznego audytu.

Postępowanie przed Sądem I instancji.

W toku postępowania prezentował stanowisko, iż pracodawca nie może ingerować w to, co pracownik robi w czasie wolnym. Nie może żądać od niego informacji niezwiązanych z obowiązkami pracowniczymi. Sąd I instancji uznał, iż „zawarcie umów zlecenia z firmą, która świadczyła usługi na rzecz pozwanej dotyczyło czasu wolnego powoda. Jeśli pozwany nie życzył sobie podejmowania czynności, które mogłyby być niejednoznacznie odbierane z racji ich obowiązków pełnionych w firmie, to trudno twierdzić, że powód naruszył ewentualne zakazy w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa. Co innego, gdyby pracodawca pouczył pracownika o zakazach, a mimo to kontynuował współpracę z podmiotami zewnętrznymi”.

Postępowanie przed Sądem II instancji.

Z kolei Sąd II instancji stanął na stanowisku, że do udzielenia żądanych przez pracodawcę informacji zobowiązywała go treść art. 100 § 2 pkt.4 i 6 kp. Wynika z niego, że pracownik jest zobowiązany dbać o dobro zakładu pracy i przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Oświadczenia powoda, w sytuacji, gdy pozwany pracodawca przeprowadzał postępowanie wyjaśniające a następnie audyt, mające na celu ustalenie wysokości szkód, należy ocenić jako umyślne działanie na szkodę pracodawcy. Zachowanie to z pewnością naruszało podstawowe obowiązki pracownika kierowania się dobrem i interesami pracodawcy i skutkowało zagrożeniem interesów pracodawcy. Zatajanie prawdy, mimo świadomości, czego dotyczy audyt, jak istotne znaczenia ma dla pracodawcy ustalenie okoliczności związanych z zawieraniem przez jej pracowników umów z podmiotami zewnętrznymi, świadczy o braku dbania o dobro zakładu pracy. Pracodawca jest natomiast uprawniony, aby zobowiązać pracownika do udzielenia informacji o podjęciu dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli dotyczy to pracy. A nie jest sprzeczne z umową o pracę oraz prawem. Zaś niewykonanie takiego polecenia stanowi naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2018 roku, sygn. akt IV Pa 62/18).

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek specjalizuje się w prowadzeniu sporów w sprawach pracowniczych. Skonsultowanie treści oświadczenia rozwiązującego stosunek pracy z pracownikiem jest ważnym elementem stanowiącym niejednokrotnie o powodzeniu sprawy w sądzie.

1 thought on “Czy pracodawca może ingerować w czas wolny pracownika.”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *