Kredyty we frankach szwajcarskich

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek reprezentuje kredytobiorców w licznych postępowaniach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”. Oferuje kredytobiorcom/konsumentom pomoc prawną:

 • na etapie wykonywania umowy (w celu uzyskania zwrotu niesłusznie nadpłaconych środków i obniżenia salda kredytu albo unieważnienia umowy), a także
 • po wypowiedzeniu umowy przez bank, zapewniając obronę w postępowaniach sądowych oraz na etapie egzekucji komorniczej.

W celu dokonania wstępnej, całkowicie bezpłatnej analizy umowy i umówienia spotkania proszę o kontakt mailowy na adres e-mail: ilawa.adwokat@gmail.com. Proszę w temacie wiadomości wpisać „kredyt CHF analiza”. W celu przeprowadzenia analizy proszę o dostarczenie skanów:

 • zawartej umowy;
 • ogólnych warunków umowy (nazywanych regulaminem, częścią ogólną umowy);
 • wszystkich aneksów i załączników,
 • oraz wskazanie wysokości wypłaconych środków, wysokości dotychczas dokonanych spłat, odrębnie w zł i chf, aktualne salda zadłużenia.

Indywidualna analiza sprawy.

Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami na spotkaniu Adwokat przedstawi Państwu:

 • czy i jakie niedozwolone postanowienia zawiera umowa kredytowa;
 • czego możecie Państwo dochodzić od banku (np. tzw. „odfrankowienia” czy ustalenia nieważności umowy);
 • oraz indywidualną ofertę prowadzenia sprawy.
 • Nie istnieje zatem jedna uniwersalna i zarazem optymalna strategia dla każdego kredytobiorcy.

Nie ma jednej uniwersalnej strategii dla kredytobiorcy, który chce dochodzić roszczeń przeciwko bankowi. Nawet w obrębie kredytów oferowanych przez jeden bank istnieją różnice w treści postanowień umownych. Niejednokrotnie rzutują na szanse powodzenia sprawy, zakres dochodzonych roszczeń czy taktykę procesową.

Na co może liczyć kredytobiorca/konsument decydujący się pozwać bank, z którym ma zawarta umowę kredytu?

 • zwrot nadpłaconych rat i tzw. „odfrankowienie” kredytu – z umowy znika CHF, dotychczasowy kredyt jest kredytem złotówkowym oprocentowanym zazwyczaj w oparciu o stawkę LIBOR.

 W przypadku takiego ustalenia Sądu bank zwróci klientowi różnicę między ratami faktycznie spłaconymi a należnymi. Umowa będzie nadal obowiązywać wg powyższych, zmienionych reguł. W praktyce takie ustalenie doprowadzi to do znacznego (niemalże o połowę) obniżenia salda kredytu pozostałego do spłaty.

 • ustalenie nieważności umowy – polega na uznaniu przez sąd, że zawarta umowa jest w całości nieważna

W tym z kolei przypadku bank musi zwrócić nam spłacone dotychczas raty kredytu. Bank nie ma prawa dochodzić od nas zapisanych w umowie odsetek ani prowizji. Umowa z bankiem już nie wiąże kredytobiorcę, a hipoteka na nieruchomości podlega wykreśleniu. Dotyczy to kredytobiorców, którzy posiadają kredyt indeksowany, jak i denominowany (o różnicy między tymi kredytami piszę poniżej).

 • Zwrot składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) – bank będzie miał obowiązek zwrócić zapłaconą składkę w wypadku uznania przez sąd, że klauzula przewidująca obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej przez kredytobiorcę jest abuzywna.
 • obniżenie i stabilizacja oprocentowania – w wypadku niedozwolonych postanowień dotyczących zmiany oprocentowania możliwe jest, poza unieważnieniem całej umowy, przekształcenie umowy w kredyt o stałym oprocentowaniu
 • wstrzymanie egzekucji komorniczej – w wypadku wystawienia przez bank BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego) możliwe jest jego podważenie w drodze procesu sądowego i wstrzymanie egzekucji

Decyzja, których z tych roszczeń dochodzić od banku zależy od treści konkretnej umowy oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Kredyt we frankach rodzaje i różnice.

Zobowiązanie potocznie nazywane kredytem „we frakach” de facto jest kredytem denominowanym albo indeksowanym. Zaciągając kredyt w walucie obcej nie mamy na polskim rynku możliwości otrzymania środków w danej walucie, a jedynie przeliczoną z EUR czy CHF kwotę w zł. Ta niewielka różnica między tymi dwoma kredytami, o czym poniżej, ma istotny wspływ na podstawę dochodzenia roszczeń kredytobiorcy przeciwko bankom, o czym piszę tutaj.

Kredyt indeksowany – to kredyt, którego wartość w treści umowy kredytowej wyrażona jest w złotych. Kredyt wypłacany jest w złotych, w wysokości określonej w umowie. Lecz z chwilą jego wypłaty przez bank, saldo zadłużenia kredytobiorcy bank przelicza na walutę obcą np. CHF (frank szwajcarskie), wedle kursu kupna CHF określonego przez bank w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy. Ponadto indeksacji podlegają każdorazowo również raty spłaty kredytu. Mechanizm indeksacji rat kredytowych polega na tym, że w dniu wymagalności każdej raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w CHF na złote po kursie sprzedaży CHF wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.

Kredyt denominowany – to kredyt, którego wysokość w treści umowy kredytowej wyrażona jest w walucie obcej np. CHF, Euro. Uruchomienie kredytu i wyplata środków następuje w złotówkach po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, a nie przygotowania umowy kredytowej.  To oznacza, że kredytobiorca w chwili zawierania umowy nie wie, ile dokładnie otrzyma środków w złotych. Z uwagi na wahania kursowe pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem uruchomienia, kredytobiorca może otrzymać kwotę inną niż tę, o którą wnioskował. Tak samo jak w przypadku kredytu indeksowanego, waloryzacji podlegają również każdorazowo raty spłaty kredytu. W dniu wymagalności raty kredytowej bank przelicza ratę kredytu księgowaną w CHF na złote po kursie sprzedaży CHF wyznaczanym w wewnętrznej tabeli banku.