Prawo Gospodarcze

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek doradza Klientom w wielu transakcjach handlowych. Związanych z inwestycjami, zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów, bieżącą działalnością Klientów, prawem kontraktowym, czy uzyskiwaniem pozwoleń od organów administracyjnych. Jako in-house lawyer w Firmie największego w Polsce producenta opon przez wiele lat zajmowałam się prawem kontraktowym. Tj. tworzeniem, opiniowaniem, negocjowaniem warunków umów. przygotowywaniem uchwał, regulaminów czy dokumentów wewnętrznych.

Moje doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in:

  1. Przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów. Tj. dostawy, sprzedaży, współpracy, najmu, dzierżawy. Umów o roboty budowlane na budowę infrastruktury kilku nowych zakładów produkcyjnych dla fabryki opon w Olsztynie.
  2. Zakładanie i rejestrację nowych podmiotów – spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji itp.
  3. Wieloletnia, bieżącą obsługa korporacyjna wielu spółek prawa handlowego. Przygotowywanie uchwał czy rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.
  4. Przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji oraz doradztwo w sprawach dotyczących organów spółek, walnych zgromadzeń, sprawach pracowniczych.
  5. Uzyskiwanie pozwoleń od organów administracyjnych dot. procesu budowlanego.
  6. Przygotowywanie dla Klientów regulaminów i procedur wewnętrznych. Np. Ogólnych warunków zakupów, Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów ZFŚS, Układów Zbiorowych Pracy, Wypowiedzeniem umów o pracę, Porozumień dot. rozwiązania stosunku pracy itp.
  7. Doradztwo w zakresie łączenia i nabywania spółek oraz przedsiębiorstw. Prowadzenia badań due diligence. Doradztwo z procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.
  8. Prowadzenie windykacji korporacyjnej. Spraw o zapłatę, egzekucję roszczeń.
  9. Doradztwo i prowadzenie procesu likwidacji spółek prawa handlowego. Wielokrotnie pełniłam obowiązki likwidatora spółek prawa handlowego, w tym spółek z kapitałem zagranicznym.