Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek posiada wieloletnie doświadczenie w różnorodnych sprawach o świadczenia pieniężne – o zapłatę. W imieniu wierzycieli redagujemy przedsądowe wezwania do zapłaty, prowadzimy negocjacje czy sporządzamy i zawieramy ugody. W przypadku gdy próby polubownego rozwiązania sporu nie przynoszą rezultatów w imieniu Klientów sporządzamy pozwy o zapłatę.  

Obsługa związana z windykacją należności

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek specjalizuje się w prowadzeniu postępowań zmierzających do skutecznej, kompleksowej i zoptymalizowanej windykacji należności. W rramach świadczonych usług oferuję:

  1. Ocenę szans przeprowadzenia skutecznej egzekucji i dobór właściwej drogi dochodzenia należności.
  2. Sporządzenie pozwów o zapłatę, w postępowaniach upominawczym, nakazowym, czy EPU.
  3. Wdrożenie postępowania zabezpieczającego i uzyskanie zabezpieczenia roszczenia dochodzonego pozwem.
  4. Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym.
  5. Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komorników wykazujących się wysokim stopnień ściągalności długów.
  6. Inicjowanie postępowań sądowych o wyjawienie majątku przez dłużnika, w razie zagrożenia bezskutecznością postępowania egzekucyjnego, a także poszukiwanie majątku dłużnika w inny sposób.
  7. W przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko dłużnikowi, inicjowanie roszczeń do członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, poręczycieli, dłużników rzeczowych i osób, które uzyskały korzyść z pokrzywdzeniem wierzycieli tzw. Skarga pauliańska.
  8. Przeprowadzanie postępowań o ogłoszenie upadłości dłużnika lub o wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej – w przypadku braku możliwości prowadzenia egzekucji do majątku wspólnego małżonków.
  9. Składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przez dłużnika przestępstwa. Inicjowanie i reprezentacja Klienta w postępowaniach karnych w sprawach o oszustwo tj. świadomego zakupu przez dłużnika towarów bez zamiaru wywiązania się z umowy, przestępstw przeciwko wierzycielom (art. 300 i n. k.k.), tj. ukrywania, wyprowadzania majątku i zaspokajania wierzycieli z pominięciem innych uprawnionych.