Sprawy Rodzinne, rozwody, podział majątku, alimenty

Czy potrzebny mi adwokat do sprawy o rozwód?

Pewnie niejeden Klient po podjęciu decyzji o tym, że chce się rozwieść zastanawiał się czy potrzebny jest mu do tej sprawy Adwokat. Prawnicy są drodzy, a przecież Ciebie czekają jeszcze inne koszty jak opłata od pozwu, czy koszty związane z zapewnieniem utrzymania dzieciom, a często także zmianą miejsca zamieszkania, przeprowadzką itp. To nic dziwnego, że chcesz zaoszczędzić pieniądze, a adwokat w takiej sytuacji wydaje się być luksusowym wydatkiem.

Oczywiście możesz wziąć rozwód bez adwokata, ale musisz też pamiętać o następujących rzeczach.

  1. Po pierwsze samo sporządzenie pozwu o rozwód, bądź odpowiedzi na pozew – jak pozew wniosła strona przeciwna, musi odpowiadać wymogom formalnym określonym w procedurze cywilnej. Następnie musisz poprawnie sformułować żądanie w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa, wysokości należnych alimentów oraz zasad sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Uzasadnić żądanie przytaczając niezbędne twierdzenia oraz fakty na ich poparcie (np. dowody co do zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów i uzasadnionych potrzeb uprawnionego, winy małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego). Jeśli pozew o rozwód nie będzie ich spełniał to Sąd wezwie do ich uzupełnienia, ale to wpłynie na przedłużenie czasu rozpoznania Twojej sprawy i wyznaczenia pierwszego terminu rozprawy. Ponadto do pozwu czy odpowiedzi na pozew należy załączyć wymagane dokumenty wraz z załącznikami i z odpisem dla strony przeciwnej. Przy czym należy mieć na uwadze, że na sporządzenie odpowiedzi na pozew ma się co do zasady 14 dni. Jeśli w pozwie chcesz powołać dowody w postaci dokumentów, osób na świadków, to musisz określić tezą dowodową dla poszczególnych dowodów.

Ponadto:

  • Po drugie warto w tego typu sprawach już na początku złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów czy kontaktów. Sąd zazwyczaj rozpoznaje takie wnioski przed wyznaczeniem pierwszego terminu rozprawy. Na takie jednak postanowienie przysługuje zażalenie, które również musi odpowiadać wymogom stawianym przez przepisy dla środków zaskarżenia.
  • Kolejny etap to wizyta w Sądzie i udział w rozprawie przed trzema osobami za stołem sędziowskim, tj. sędzią i dwoma ławnikami. Sąd zapyta Cię o stanowisko w sprawie, o to czy składasz jakieś wnioski i poprosi o ustosunkowanie się do twierdzeń i wniosków drugiego małżonka. Następnie Sąd przystąpi do przesłuchania małżonków i będzie zadawał im pytania dot. wspólnego pożycia, przyczyn rozkładu pożycia, dzieci, wydatków na dzieci, sytuacji majątkowej i zarobkowej stron itp.  Jeśli któraś ze stron zawnioskowała o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, to będziesz mógł zadawać im pytania. Należy jednak pamiętać, iż takie pytania również powinny odpowiadać wymogom przepisów prawa. Sąd może uchylić pytanie, które jest np. sugerujące i Cię upomnieć.  
  • Na zobowiązanie Sądu będziesz musiał przedstawiać odpowiednie dokumenty. Posiadać przygotowane kopie wszystkich pism i dowodów złożonych do sądu, żeby na rozprawie być gotowym do udzielenia sędziemu wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące treści i znaczenia złożonych przez Ciebie dokumentów.

Występując bez adwokata powinieneś być gotowy na sprostanie ww. wymogom. O ile w internecie i na różnych forach internetowych z pewnością znajdziesz wzory i porady dotyczące sporządzenia pozwu to musisz pamiętać o jeszcze dodatkowej przeszkodzie jaką będzie zapewne stres i emocje związane ze sprawą. Może będzie to dla Ciebie pierwsza rozprawa i to taka, w której będą poruszane wrażliwe elementy wspólnego życia jak np. wspólne pożycie małżeńskie czy kwestie ewentualnej winy w rozpadzie małżeństwa. Dla Sądu to jedna z wielu w danym dniu spraw o rozwód, którą chce jak najszybciej zakończyć.

Mając adwokata w sprawie o rozwód, w której Sąd obowiązkowo rozstrzyga także o alimentach na dzieci, miejscu ich pobytu, władzy rodzicielskiej czy kontaktach masz szansę na to, że.:

  1. Adwokat sformułuje precyzyjnie pozew o rozwód i Twoje żądania, co uniknie wezwania do uzupełnienia braków i przyspieszy rozpoznanie sprawy przez Sąd.
  2. Będziesz musiał/musiała pojawić się na rozprawie prawdopodobnie tylko jeden raz po, aby Sąd przesłucha Ciebie jako stronę. Na pozostałych terminach może wyręczyć Cię pełnomocnik, który będzie stawiał na rozprawy, przesłuchiwał świadków, składał pisma i wnioski w Twoim imieniu itp.
  3. Sprawa o rozwód może nieść daleko idące konsekwencje. Możesz zostać obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na dzieci albo małżonka na bardzo długi okres czasu. Warto, aby nad Twoim interes czuwał osoba zajmująca się na co dzień tego typu sprawami, co pozwoli uniknąć zasądzenia zbyt małych alimentów albo nadmiernego obciążania obowiązkiem alimentacyjnym. Musisz mieć na uwadze, iż kwota alimentów początkowa, wyjściowa ma istotne znaczenie na wysokość alimentów w przyszłości, które mogą być podwyższane. Obecność Adwokata pozwoli zabezpieczyć Twój interes. W przypadków alimentów adwokat może pomóc wykazać rzeczywistą sytuację finansową i majątkową strony. Pomoże także zadbać o to, aby alimenty były płacone już podczas trwania postępowania.

Ponadto:

  1. Sprawa o rozwód to proces sądowy, który jest coraz bardziej sformalizowany i niekiedy mówiąc wprost można przegrać sprawę, mając rację. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji warto zlecić sprawę Adwokatowi. Dopilnuje on, aby wszystkie wnioski zostały złożone we właściwej formie i we właściwym czasie.
  2. Rozwód niesie w sobie ogromny ładunek emocji. Mówienie nawet przed Adwokatem, a co dopiero przed Sądem o kwestiach związanych z pożyciem małżeńskim jest dużym przeżyciem i stresem. A przecież potrzebne jest zachowanie „trzeźwej głowy”. Adwokat w trakcie spotkań przed i między rozprawami rozmawia z Klientem przygotowując go na pytania Sądu i pełnomocnika drugiej strony.
  3. Ja zapadnie wyrok, adwokat będzie mógł realnie ocenić czy orzeczenie Sądu jest słuszne i czy warto się od niego odwoływać. Musisz wiedzieć, że w przypadku wniesienia bezskutecznej apelacji poniesiesz koszty procesu w II instancji. Potrzebna jest tutaj obiektywna i sprawiedliwa ocena sytuacji osoby, która prowadzi tego typu sprawy na co dzień.

Przytoczyłam powyżej argumenty, które przemawiają za udziałem adwokata w sprawach rozwodowych. Jak już wspomniałam na wstępie – decyzja zawsze należy do stron. Ty decydujesz czy na swojej sprawie o rozwód wystąpisz samodzielnie czy będzie Cię reprezentował adwokat.