Zakładanie Spółek

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek doradzała Klientom w wielu transakcjach handlowych, zarówno związanych z inwestycjami, zakładaniem i rejestracją nowych podmiotów (spółek osobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Przygotowała wiele umów czy aktów założycielskich spółek dostosowanych do potrzeb Klientów. Przeprowadziła kilkaset postepowań rejestrowych spółek handlowych. Przygotowała i doradzała Klientom przy postępowaniach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, zmiana struktury udziałów czy udziałowców. Doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach związanych z przekształceniem spółek, w tym m.in. spółek jawnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od wielu lat zajmuje się też bieżącą obsługą korporacyjną wielu spółek prawa handlowego, w tym spółki akcyjnej – czołowego producenta opon w Polsce i na świecie. Powyższe doświadczenie zdobyła podczas wieloletniej pracy w renomowanej Kancelarii prawa gospodarczego www.glabas.pl jak i podczas indywidualnej praktyki adwokackiej.

Myśl o założeniu spółki wiąże się przede wszystkim z wyborem odpowiedniej formy prawnej spółki. Decydując się na określoną spółkę trzeba mieć na uwadze nie tylko proces jej powstania, a także bieżące jej funkcjonowanie oraz likwidację. Warto przeanalizować wszystkie koszty oraz obowiązki np. sprawozdawcze pod ww. kątem. Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek służy pomocą w wyborze odpowiedniej formy prawnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakładaniu spółek osobowych jak i spółek kapitałowych. Profesjonalna pomoc obejmuje opracowanie dostosowanego do potrzeb oraz struktury udziałów projektu umowy spółki oraz dokumentów korporacyjnych. Na co dzień Kancelaria współpracuje z Kancelariami notarialnymi pośrednicząc przy sporządzaniu aktów notarialnych. Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek prowadzi także cały proces związany z rejestracją spółek w odpowiednich rejestrach sądów gospodarczych na terenie całego kraju. Kancelaria oferuje także pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji spółek drogą tradycyjną jak i poprzez system teleinformatyczny S24.    

Adwokat oferuje pomoc prawną w zakładaniu:

1. SPÓŁKI JAWNEJ

To spółka osobowa, która dla swego bytu wymaga przynajmniej dwóch wspólników. Tą spółkę często wykorzystują małżonkowie. Umowa spółki musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy dopuszczają zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym S24. Po rejestracji spółka może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Za jej zobowiązania odpowiedzialność ponoszą całym swym majątkiem bez ograniczenia wszyscy wspólnicy solidarnie. Jednakże wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami są tu wspólnicy (PIT). Co istotne spółka nie musi składać sprawozdań finansowych, jeśli nie dojdzie do przekroczenia przez nią progu dochodowego dla spółki jawnej. Przepisy wymagają jednak w takiej sytuacji złożenia przez spółkę odpowiedniego oświadczenia. 

Kolejnym etapem tworzenia spółki jawnej jest jej zarejestrowanie we właściwym rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym). Spółka jawna powstaje bowiem dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie następuje na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.     

2. SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Ta spółka również jest spółką osobową, którą mogą założyć jedynie osoby wykonujące wolne zawody wyszczególnione w kodeksie. Są to między innymi adwokaci, lekarze, architekci, księgowi, tłumacze przysięgli, notariusze. Spółka ta tak samo ja spółka jawna powstaje z chwilą jej rejestracji. Po rejestracji spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka partnerska nie jest podatnikiem podatku od osób prawnych. Podatnikiem podatku dochodowego są tu wspólnicy spółki.

Umowa spółki partnerskiej

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Parterami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania określonych w ksh zawodów. Kodeks spółek przewiduje także możliwość powołania zarządu w takiej spółek, który będzie prowadził sprawy spółki i ją reprezentował. Do zarządu spółki partnerskiej wspólnicy mogą powołać osoby nie będące partnerami. Do funkcjonowania zarządu zastosowanie będą miały przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w tym zakresie. W spółce partnerskiej poszczególni partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przez innych wspólników-partnerów i osób podlegających ich bezpośredniemu kierownictwu. Mogą odpowiadać jeśli sami przyjmą na siebie taką odpowiedzialności. Powyższe musi jednak wynikać wprost z postanowień umowy spółki. Za pozostałe zobowiązania spółki – w tym zakresie odpowiedzialność ponoszą wszyscy partnerzy osobiście całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi partnerami.

Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie spółki partnerskiej do KRS następuje na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują możliwości założenie spółki z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym S24.  

3. SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

To również spółka osobowa. Co najmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), zaś odpowiedzialność co najmniej jednego ze wspólników jest ograniczona do wysokości tzw. „sumy komandytowej” (komandytariusz). Spółkę „na zewnątrz” reprezentuje komplementariusz. W praktyce często wspólnicy zakładają spółkę, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ten zabieg pozwala na uniknięcie osobistej odpowiedzialności komplementariusza. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy spółki.

Umowa spółki komandytowej

Wspólnicy powinni zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego.   W umowie spółki komandytowej należy wskazać dane komplementariusza, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. Jak i komandytariusza, który jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki (sumy komandytowej). Jeśli komandytariusz wniesie cały umówiony wkład do spółki oraz w pełni pokryje wysokość sumy komandytowej to jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, ale podatnikami są wszyscy jej wspólnicy. Spółka komandytowa powstaje dopiero z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie spółki komandytowej do KRS następuje na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy mogą zawrzeć umowę spółki z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym S24. 

4. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

To spółka osobową, która dla swojego bytu wymaga udziału przynajmniej dwóch wspólników. Co najmniej jeden odpowiada wobec wierzycieli spółki za jej zobowiązania bez ograniczeń (komplementariusz), zaś co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 50.000 zł. Spółkę reprezentuje komplementariusz. Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku od osób prawnych. Statut spółki komandytowo-akcyjnej wspólnicy powinni sporządzić w formie aktu notarialnego.  Należy w nim wskazać przynajmniej dwóch wspólników: komplementariusza i akcjonariusza. Komplementariusz jest osobą, która będzie ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. Będzie on również reprezentować spółkę. Zaś akcjonariusz jest wspólnikiem, który nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna to jedyna spółka osobowa, w której występują elementy charakterystyczne dla spółek kapitałowych . Są to kapitał zakładowy oraz walne zgromadzenie, a czasem może pojawić się organ w postaci rady nadzorczej. W spółce nie ma zaś zarządu charakterystycznego dla spółek kapitałowych, gdyż spółkę reprezentuje komplementariusz. Zasadnicze decyzje w spółce komandytowo-akcyjnej zapadają w formie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego, zatem opodatkowanie w tej spółce kształtuje się podobnie, jak w spółkach kapitałowych. Spółka komandytowo-akcyjna jak inne spółki osobowe powstaje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie istnieje spółka komandytowo-akcyjna w organizacji (jak np. spółka z ograniczoną w organizacji). Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do KRS następuje na sądowych formularzach i powinno zawierać dane określone ściśle w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Taka spółka może założyć jedna (inaczej niż przy spółkach osobowych) albo więcej osób. Podstawową cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż przy spółkach osobowych, jest brak odpowiedzialności osobistej wspólników za zobowiązania spółki. W pewnych okolicznościach odpowiedzialność taką mogą jednak ponosić członkowie zarządu. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akt założycielski (przy jednym wspólniku) ma formę aktu notarialnego. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość założenia spółki z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym S24. Kapitał zakładowy, jaki należy wnieść do spółki wynosi 5.000 złotych. Z dniem zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Kolejnym etapem działań jest rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgłoszenie Spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania.